โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี : สำนักงานเขตพพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 5

รายการ หน้าหลัก | ข้อมูลโรงเรียน | ข้อมูลนักเรียน | ข้อมูลบุคลากร | สื่อและผลงาน | ติดต่อเรา คำสั่งโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม (อ่านทั้งหมด)
เลขที่
เรื่อง
วันที่ประกาศ
PDF
RAR
314/2561
 แต่งตั้งผู้กำกับกองลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
1-11-2561
313/2561
 แต่งตั้งครูเวรประจำสายรถ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
1-11-2561
312/2561
 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนพฤศจิกายน ธันวาคม
1-11-2561
311/2561
 แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
1-11-2561
310/2561
 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
1-11-2561
309/2561
 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามสายงานการบริหารโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
1-11-2561
270/2561
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน "ภายใต้ชื่อเยาวชนไทยหัวใจ STRONG " โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "โรงเรียนสุจริต"
18-09-2561
268/2561
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
18-09-2561
260/2561
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา " โรงเรียนสุจริต"
13-09-2561
249/2561
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
5-9-2561
 

 

ระบบเครือข่ายภายใน
ออกจากระบบกดที่ "log off" ด้านบน

 

ภาพกิจกรรม