Download
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม (มีที่อยู่เว็บ)
โปรแกรมหาค่าร้อยละ
เพลงมาร์ชโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
เพลงโรงเรียนในฝัน

โปรแกรม Bookmark2551 V.4 (42.3MB)
โปรแกรม AccessRuntimex32(86x) (284MB)

คำแนะนำ

- ลบโปรแกรม Bookmark เวอร์ชั่นเก่าออก
- ลบโปรแกรม AccessRuntime และ DatabaseEngine ออก
- ติดตั้งโปรแกร มBookmark V.4 และ Runtime32
- ใช้กับ Window 32bit หรือ 64bit ก็ได้
- ใช้กับ Microsoft Office 32bit หรือ 64bit ก็ได้