เอกสารต่างๆของโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม

แบบฟอร์มกลุ่มบริหารงานบุคคล
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ [DOCX] [PDF]
บันทึกการสับเปลี่ยนเวรยาม [DOCX] [PDF]
แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ [DOCX] [PDF]
แบบคำขอปรับวุฒิ [DOCX] [PDF]
ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร [DOCX] [PDF]
แบบฟอร์มต่ออายุใบอนุญาตฯ สำหรับครู
[RAR]
แบบฟอร์มต่ออายุใบอนุญาตฯ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
[RAR]

 

แบบฟอร์มกลุ่มงบประมาณและแผนงาน
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง(ใบผ่านแผน) [DOCX] [PDF]
ติดใบเสร็จ [DOCX] [PDF]
บจ.จ้างใหม่ [DOCX] [PDF]
บจ.ซื้อใหม่ [DOCX] [PDF]
เบิกค่ารักษาพยาบาล [DOCX] [PDF]
เบิกค่าศึกษาบุตร [DOCX] [PDF]
ใบสั่งจ้าง [DOCX] [PDF]
ใบสั่งซื้อ [DOCX] [PDF]
ใบสำคัญรับเงิน [DOCX] [PDF]
รายงานการเดินทาง [DOCX] [PDF]
สัญญายืมเงิน [DOCX] [PDF]
ใบเสนอราคาร้านท่าหลวงเครื่องเขียน   [PDF]

 

แบบฟอร์มกลุ่มงบประมาณและแผนงาน
แบบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง [DOCX] [PDF]
ใบเบิกเงินสวัสดิการ [DOCX] [PDF]

 

แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ
ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [PDF]
ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [PDF]
ใบสมัครเข้าเรียน(ย้าย) สำหรับนักเรียน ม.ต้น [PDF]
ใบสมัครเข้าเรียน(ย้าย) สำหรับนักเรียน ม.ปลาย [PDF]
ใบผู้ปกครองเรื่องนักเรียนขาดนาน ขาดบ่อย [DOCX] [PDF]