รายการ หน้าหลัก | ข้อมูลโรงเรียน | ข้อมูลนักเรียน | ข้อมูลบุคลากร | สื่อและผลงาน | ติดต่อเรา

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ตั้งอยู่ที่ ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 15230 โทรศัพท์ 0-3646-1922 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 อยู่ในชมชนที่เป็นชนบทประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ด้านเกษตรกรรม ห่างจากตัวจังหวัดลพบุรี 98 กิโลเมตร โรงเรียนทาหลวงวิทยาคม ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2524 โดยเปิดทำการสอนครั้งแรกโดยอาศัย อาคารโรงเรียนบ้านบ่อคู่สำนักงานการประถมศึกษา กิ่งอำเภอท่าหลวงเป็นสถานที่เรียน
ได้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน1 ห้องเรียน มีนักเรียน 23 คน มีครู 5 คนมีนายอดุลย์ วราเอกศิริ ศึกษาการกิ่งอำเภอท่าหลวง ทำหน้าที่รักษาการแทนครูใหญ่โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ต่อมาได้รับการ บริจาคที่ดินจากนายนูญ นางละมูล ชูเมือง เป็นเนื้อที่จำนวน 50 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา และได้รับงบประมาณสำหรับ การสร้างอาคารเรียนชั่วคราวปีพ.ศ. 2524 ปี พ.ศ.2537 ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4) พร้อมทั้งขยายโรงเรียนขึ้นเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ปัจจุบัน โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 และได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนในฝันของอำเภอท่าหลวง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมา
 

วิสัยทัศน์

         โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล มีคุณธรรม นำความรู้ อยู่อย่างพอเพียง มีความเป็นไทย ใช้แหล่งเรียนรู้ควบคู่บูรณาการ โดยชุมชนและหน่วยงานมีส่วนร่วมพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

 

พันธกิจ

1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แหล่งเรียนรู้ ควบคู่บูรณาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  นำความรู้ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  อนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
4. จัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

 

คติพจน์

ปญญา  โน  ภโว  โหติ     “ ผู้มีปัญญาย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวง ”

 

ปรัชญาของโรงเรียน

วินัยดี  กีฬาเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  เลิศล้ำวิชาการ

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

คุณธรรมนำวิชาการ

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

สถานศึกษาพอเพียง