โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี : สำนักงานเขตพพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 5
รายการ หน้าหลัก | ข้อมูลโรงเรียน | ข้อมูลนักเรียน | ข้อมูลบุคลากร | สื่อและผลงาน | ติดต่อเรา

คำสั่งโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม

เลขที่
เรื่อง
วันที่ประกาศ
PDF
RAR
62/2561  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจความถูกต้องแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.๕) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 15-3-2561
61/2561  แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 13-3-2561
59/2561  แต่งตั้งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 9-3-2561
57/2561  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแนะแนวการศึกษาต่อ 8-3-2561
50/2561  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 2-3-2561
47/2561  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ชันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 21-2-2561
46/2561  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ 20-2-2561
45/2561  แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน มีนาคม 19-2-2561
44/2561  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๓๗ ปี โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 19-2-2561
42/2561  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 19-2-2561
32/2561  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรม 7-2-2561
31/2561  แต่งตั้งคณะกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 7-2-2561
27/2561  แต่งตั้งคณะกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 7-2-2561
26/2561  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 2-2-2561
25/2561  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 2-2-2561

 

ทั้งหมด 206 รายการ 14 หน้า ----- หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] Next>>