โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี : สำนักงานเขตพพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 5
รายการ หน้าหลัก | ข้อมูลโรงเรียน | ข้อมูลนักเรียน | ข้อมูลบุคลากร | สื่อและผลงาน | ติดต่อเรา

คำสั่งโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม

เลขที่
เรื่อง
วันที่ประกาศ
PDF
RAR
146/2560  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 7-11-2560
144/2560  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนความรู้สอบธรรมศึกษา 2-11-2560
143/2560  คำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับกองลูกเสือ - เนตรนารี และยุวกาชาด โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1-11-2560
142/2560  แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2/2560 30-10-2560
137/2560  แต่งตั้งครูเวรประจำสายรถ ภาคเรียนที่ 2/2560 30-10-2560
136/2560  แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน พฤศจิกายน ธันวาคม 30-10-2560
159/2559  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 5-09-2559
158/2559  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ (ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษา ) 3-09-2559
157/2559  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 29-08-2559
156/2559  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ (อบรมเชิงปฏิบัติการ "STEM Education กับการพัฒนาในศตวรรษที่ ๒๑") 23-08-2559
155/2559  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ (ประชุมการกำหนดแนวทางการวางแผนบริหารอัตรากำลัง ) 23-08-2559
154/2559  เเต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนกันยายน 23-08-2559
151/2559  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต คิด อ่าน สร้างสรรค์ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่วิชาการ สืบสานสู่อาเซียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 22-08-2559
150/2559  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 16-08-2559
148/2559  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ (อบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) 18-08-2559

 

ทั้งหมด 206 รายการ 14 หน้า ----- หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] Next>>