รายการ หน้าหลัก | ข้อมูลโรงเรียน | ข้อมูลนักเรียน | ข้อมูลบุคลากร | สื่อและผลงาน | ติดต่อเรา

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559


ตารางแสดงจำนวนข้อมูลนักเรียน และจำนวนห้องเรียน
โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
65
70
135
4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
75
66
141
4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
57
69
126
4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
27
45
72
2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
27
37
64
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
20
43
63
2
รวม
271
330
602
19