รายการ หน้าหลัก | ข้อมูลโรงเรียน | ข้อมูลนักเรียน | ข้อมูลบุคลากร | สื่อและผลงาน | ติดต่อเรา

ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม

ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2560
         
     
     
     
     
     
   
  นายมนูญ ชัยสูงเนิน  
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  
  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  
     
     
     
   
     


     
     
     
นางประไพ อ่อนสลุง
นางอาจารี จิตต์สว่าง
นางสาวประภาสิริ ด้วงเงิน
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
วุฒิ ศษ.บ.
วุฒิ ศศ.ม. (ภาษาไทย)
วุฒิ กศ.บ. (ภาษาไทย)
   
วุฒิ วท.ม (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา)    
     
     
   
นางสาวศิรินภา เติมสูงเนิน
   
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
   
วุฒิ ค.บ. (ภาษาไทย)
   
     
          
     
     
นางสาวสุธามาศ หวังถ้ำกลาง
นางเทพสุดา เมฆวิลัย
นางสาวทักษญา เจริญเวช
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
ตำแหน่ง ครู
ตำแหน่ง ครู
วุฒิ ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร์)
วุฒิ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วุฒิ ค.บ. (คณิตศาสตร์)    
     
     
     
 
นางสาวยุพา สุวรรณศรี
นางสาวพรรณวรท ศิริมากร
 
ตำแหน่ง ครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  
วุฒิ ค.บ. (คณิตศาสตร์) วุฒิ ค.บ. (คณิตศาสตร์)  
     
     


     
     
     
นางบุญเรือน หาลาภ
นายสุนทร จิตต์สว่าง
นางพยอม ไชยสงโท
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
วุฒิ ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
วุฒิ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)    
     
     
     
นางสาวบุณยหนุน ประสมสุข
นายศุภณัฐ แสงสวงษ์
นางสุรีรัตน์ แววสว่าง
ครูวิทยฐานะชำนาญการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิ วท.ม. (การวางแผนฯ) วุฒิ กศ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร์)
วุฒิ วท.บ. (เคมี)
     
     


     
     
     
นางสาวพิริยาตะวัน วิชานน์ชนะกิจ
นางรัตนาวลี ชูเมือง
นางสาวสุมิตรา ด้วงหิรัญ
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
ตำแหน่ง ครู
วุฒิ บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
วุฒิ ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
วุฒิ ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)    
     
     
     
 
นายจตุชัย นันทวิชิต
นางสาวอชิรญาณ์ ณ ศิริ
 
ตำแหน่ง ครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  
วุฒิ พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) วุฒิ กศ.บ. (สังคมศึกษา)  
     
     


     
     
     
นายอุทัย ไชยสงโท
นายอรรถกร จันทร์เทวี
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
ตำแหน่ง ครู
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ศศ.บ. (สื่อสารมวลชลทางกีฬา)
วุฒิ ศษ.บ. (บริหารการศึกษา)
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     


     
     
     
นางสาวภัครินทร์ สอาด
นายชลเทพ สมัครการ
นางสาวพัชรินทร์ ครูเกษตร
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
ตำแหน่ง ครู
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
วุฒิ ค.บ. (ดนตรี)
วุฒิ ศล.บ. (จิตรกรรม)
วุฒิ ศษ.บ. (นาฎศิลป์ไทย)    
     
          
     
     
นางเบญจางค์ เจริญสุข
นางสาววันดี แววสว่าง
นางสาวอนงค์ วงศ์มณี
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วุฒิ บธ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
วุฒิ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
   
     
     
     
   
จ.ส.ต.ธนพงษ์ วรรณมาตย์
   
ตำแหน่ง พนักงานราชการ    
วุฒิ ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์)    
     
     


     
     
     
นางศิริพร รอดกสิกรรม์
นางชญาภา พึ่งสุข
นางสาวอุษณีย์ ทับทิมทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
วุฒิ ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วุฒิ ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วุฒิ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
   
     
     
     
 
นางสาวเปมิกา สุขใจ
นายฤทธินันท์  ห่อคนดี
 
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 
วุฒิ ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วุฒิ ศษ.บ. (การสอนภาษาจีน)
 
     
     


     
     
     
นางนิตยา วงศ์จันทร นางสาวเยาวลักษณ์ เที่ยงบุตร นางสาวรุ่งนภา ชัยภา
ตำแหน่ง ครูแนะแนว
ตำแหน่ง ครูธุรการ
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง
วุฒิ ค.บ. (จิตวิทยาฯ)
วุฒิ ร.บ. (รัฐศาสตร์บัณฑิต)
 
     
     
 
 
   
นายถวิล กุลรักษา
   
นักการภารโรง
   
     
     
     
     


ข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี